Wat is skuldberading?

Skuldberading is ’n proses wat deur die Nasionale Kredietwet ingestel is om verbruikers wat hoë skuldvlakke het en wat in die moeilikheid is, by te staan. Die doel van skuldberading is om die herstrukturering van skuld en ’n terugbetaalplan daar te stel wat deur krediteure ondersteun word of deur die hof bevind word as billik in die omstandighede.


Dit is met ander woorde ’n vorm van rehabilitasie wat op ’n gestruktureerde manier voortgaan totdat ’n verbruiker se vlakke van skuld weer “normaal” is en hy/sy normaal kan funksioneer soos enige ander verbruiker wat sy/haar skuldvlakke beheer.


Die proses is van so aard dat skuldberaders op ’n gestruktureerde en etiese manier vasgestelde riglyne volg om verbruikers by te staan om finansiële welstand te verkry.

Die proses van ondersoek van ’n verbruiker se uitstaande skuld geskied volgens ’n vasgestelde riglyn, en indien ’n verbruiker “oorverskuldig” is op so ’n vlak dat so ’n persoon wel vatbaar is vir skuldberading, word daar eenvoudig voortgegaan om ’n nuwe maandelikse begroting en terugbetaalplan op te stel terwyl daar genoegsame voorsorg getref word dat die verbruiker kan leef.


Verbruikers word steeds deur die Nasionale Kredietwet beskerm, en deur die betaling van een maandelikse paaiement aan ’n betalingsverspreidingsagent, wat geregistreer en geakkrediteer is, word alle krediteure terugbetaal met ’n bedrag waarop met sodanige krediteure ooreengekom is.


Sodoende kom die persoon in ’n posisie waar hy/sy steeds maandeliks kan leef sonder om die swaard oor die kop te hê van krediteure wat eenvoudig jaag om so gou as moontlik so veel as moontlik geld in te vorder.


Die horison van skuldberading is ’n maksimum van vyf jaar. Die doelwit is om ’n persoon in staat te stel om skuldvry te wees ná hierdie tydperk of om sulke vlakke van skuld te hê dat hy/sy normaal kan funksioneer in die verbruikerswêreld.


Hoekom skuldberading?

Huishoudelike skuldvlakke in Suid-Afrika is geweldig hoog. Die ekonomiese krisis van ’n paar jaar gelede, gepaard met roekelose kredietverlening, plaas verbruikers dikwels in ’n posisie dat hulle veel meer skuld aangaan as wat maandeliks terugbetaalbaar is. Groot gedeeltes van persone se maandelikse inkomste word gebruik om skuld te delg voordat daar enige fondse oor is om van te leef. Die probleem is dat persone dan dikwels meer skuld aangaan om ander skuld te delg en om te leef, of kies watter krediteure hierdie maand betaal gaan word en ander word eenvoudig oorgeslaan.


Die Nasionale Kredietwet is aangeneem om verbruikers te probeer beskerm deur middel van verskeie maatreëls, onder andere skuldberading. Skuldberading is ’n proses wat verbruikers in ’n posisie stel waar hulle nie alles hoef te verloor of gesekwestreer hoef te word nie, maar op ’n wetlike en gestruktureerde manier hulle skuld kan delg. Dit is in hierdie stadium die beste proses in Suid-Afrika om te volg wanneer dit duidelik word dat ’n persoon se skuld eenvoudig onhanteerbaar geword het.


Gedurende skuldberading word die persoon bygestaan deur ’n toegewyde skuldberader wat deurentyd nasorg aan die persoon bied en ’n belangrike skakel met alle belanghebbende partye is.


Is my skuldvlakke sodanig dat ek onder skuldberading kan gaan?

Indien ’n persoon oorverskuldig is, is hy of sy vatbaar vir skuldberading. Oorverskuldig beteken eenvoudig dat ten tyde van die bepaling van skuldvlakke so ’n persoon nie in staat is om tydig al sy of haar finansiële verpligtinge ingevolge kredietooreenkomste na te kom nie, in ag genome die persoon se finansiële vermoë of toekomstige finansiële vermoë. Dit beteken eenvoudig dat op enige gegewe tyd dit vir so ’n persoon nie moontlik is om sy/haar verpligtinge ingevolge ’n kredietooreenkoms tydig na te kom nie omdat inkomstevlakke of dit wat potensieel as inkomste gesien kan word, nie genoeg is om hierdie verpligtinge na te kom nie. Nog eenvoudiger gestel: die geld wat ek inkry, is nie genoeg om maandeliks dit wat ek aan die krediteure moet terugbetaal, te dek nie.


As jy maandeliks wurg om skuld terug te betaal of agterraak met skuldterugbetalings, is dit ’n goeie aanduiding dat jy oorverskuldig is. Tensy daar iets drasties gebeur om jou finansiële posisie te verbeter, sal jy net meer en meer agterraak met betalings terwyl jy aan die een kant vat om ’n gat aan die ander kant toe te stop sonder dat daar werklik ’n gunstige vooruitsig is op finansiële beterskap.


Kan ek onder skuldberading gaan?

Gratis skuldrekenaar

   
   

 

Hoe werk dit?

Indien jy die skuldrekenaar gebruik het en deur ’n skuldberader van DebtGrip geadviseer is dat jy vatbaar is vir skuldberading, kan jy deur ’n paar eenvoudige stappe gebring word tot finansiële gemoedsrus en finansiële beterskap terwyl jy steeds die vermoë het om maandeliks te lewe en vir jou en jou gesin te sorg sonder om heeltemal noustrop te trek. Stappe 1 tot 5 duur ongeveer 60 dae. Die onderstaande stappe is wat ’n tipiese skuldberadingsproses daarstel:


Stappe

Stap 1

Vul ’n aansoekvorm vir skuldberading (Vorm 16) in. Jy sal die volgende nodig hê:

 • ’n Lys van al jou krediteure
 • ’n Afskrif van jou identiteitsdokument
 • ’n Onlangse betaalstrokie
 • Onlangse krediteurestate
 • Laaste 3 maande se bankstate
 • Bewys van verblyf
 • Enige regsdokumentasie vanaf krediteure

Stap 2

DebtGrip lig al jou krediteure in dat jy oorverskuldig is en onder skuldberading gaan. Jy word nou gevrywaar teen enige regsaksie.


Jou skuldberader sal nou na jou begroting kyk en ’n kleiner voorlopige maandelikse paaiement bereken terwyl daar verseker word dat jy genoeg kontant sal hê om van te lewe. Jou skuldberader sal tydens hierdie stap ook al jou krediteure se uitstaande saldo’s aanvra.


Stap 3

’n Voorlopige skuldterugbetaalplan word opgestel. Dit is belangrik om te weet dat dit ’n tydelike plan is wat aan al jou krediteure gestuur word. Wat verder van die uiterste belang is, is dat daar maandeliks voortgegaan moet word om die ooreengekome voorlopige bedrag ingevolge hierdie plan te betaal. Dit voorkom onnodige probleme en wys dat jy toegewyd en gemotiveerd is om jou skuld te betaal en uit die skuld te kom.


Stap 4

Die skuldterugbetaalplan word onderhandel met krediteure. Jou skuldberader onderhandel namens jou met alle krediteure om ’n redelike en bekostigbare terugbetaalplan daar te stel en daarop ooreen te kom. Afhangende van onderhandelings met krediteure kan dit moontlik wees dat jou skuldberader die plan moet aanpas of herstruktureer.
Stap 5

Indien daar op ’n terugbetaalplan met al jou krediteure ooreengekom is, word daar aansoek gedoen by die landdroshof of die Nasionale Krediettribunaal om u terugbetaalplan ’n hofbevel te maak of te laat sertifiseer. Tydens hierdie proses word jy bygestaan deur DebtGrip se span van toegewyde prokureurs. Wanneer die hofbevel gegee is of die terugbetaalplan deur die Tribunaal goedgekeur is, moet jy voortgaan om die ooreengekome maandelikse bedrag aan die betalingsverspreidingsagentskap wat aangestel is, te betaal. Hierdie agentskap betaal dan maandeliks al jou krediteure namens jou. Dit is van die uiterste belang dat daar geen maandelikse betalings oorgeslaan word nie of dat die verkeerde bedrag betaal word nie omdat dit kredietverskaffers of krediteure dan in staat sal stel om regstappe teen jou te doen. Dit neem jou onder die beskerming van die skuldberadingsproses uit en stel jou bloot.


Voorbeeld van herstrukturering van skuld

       
       
       

 

Hoekom ons?

Solidariteit het die volgende vir sy lede beding as ’n ledevoordeel vir opbetaalde lede:

 • Geen aanvangsfooi vir suksesvolle plasing onder skuldberading nie – jy bespaar meer as R6 000.
 • Skuldeisers kry van maand 1 af terugbetaling – jou skuld word vinniger gedelg.
 • Na ons herstrukturering van jou skuld het jy meer kontant beskikbaar om dag-tot-dag-uitgawes te dek.
 • Ons bekwame span skuldberaders hanteer enige kommunikasie en onderhandeling met jou krediteure namens jou.
 • Ons verseker dat jy deur een verlaagde en bekostigbare maandelikse paaiement al jou skuld betaal.
 • Ons help jou om finansiële beheer terug te kry en finansiële gemoedsrus te bekom. Ons help jou om jou huis en voertuig te beskerm.
 • Jy het toegang tot Solidariteit Finansiële Dienste se finansiële kundiges.
 • Ons help jou om finansiële vryheid en welsyn te behaal sonder om jou kredietrekord te benadeel.

Gereelde vrae

 1. Wat is ’n skuldberader?

’n Skuldberader is ’n individu wat gekwalifiseer en geregistreer is by die Nasionale Kredietreguleerder. Die Nasionale Kredietwet maak voorsiening vir die registrasie van skuldberaders en hierdie skuldberaders moet funksioneer binne die raamwerk van die Wet en binne die speelveld van die toepaslike reëls en regulasies.


’n Skuldberader moet ’n kliënt help om sy/haar skuld te herstruktureer om ’n terugbetaalplan daar te stel en met krediteure te onderhandel; so ’n terugbetaalplan, wanneer ooreengekom met die krediteure, ’n hofbevel maak; en maandelikse nasorg doen ten einde te verseker dat die kliënt deurgaans tevrede is en finansiële welstand in die omstandighede geniet.


 1. Moet ek rente betaal op my uitstaande skuld terwyl ek onder skuldberading is?

Skuldberaders poog om met ’n terugbetaalplan met banke en ander krediteure te onderhandel om rentekoerse vir uitstaande skuld soveel as moontlik te verlaag. Dit sluit dikwels ’n nulpersentkoers vir ongesekureerde skuld en ’n baie laer rentekoers vir gesekureerde skuld in. Rentekoerse word beslis verlaag wanneer daar op ’n terugbetaalplan ooreengekom word. Dit dra geweldig baie by tot die delging/afbestuur van skuld binne die tydperk van skuldberading. Dit is belangrik om te weet dat krediteure rentekoerse weer kan verhoog indien betalings van maandelikse paaiemente ingevolge die terugbetaalplan oorgeslaan word.


 1. Konsolidasie van skuld vs skuldberading

Dikwels word verbruikers aangeraai om hulle skuld te konsolideer. Dit is belangrik om te weet dat ’n persoon wat oorverskuldig is, nie vir ’n konsolidasielening sal kwalifiseer nie. Hierdie opsie is dus nie beskikbaar vir baie verbruikers wat hulle in ’n oorverskuldigde posisie bevind nie. Vir sulke verbruikers is skuldberading dikwels die enigste manier om uitstaande skuld sinvol te hanteer en te bestuur. Die proses van skuldberading is bedoel om verbruikers wat oorverskuldig is, ’n geleentheid te gee om op ’n gestruktureerde en verantwoordelike manier hulle skuld te bestuur sonder om bates te verloor en afstand te doen van genoegsame lewensmiddele om steeds ’n waardige lewe te kan lei.


 1. Moet ek in die hof verskyn?

Nee, wanneer ’n terugbetaalplan met krediteure onderhandel is, sal een van ons toegewyde prokureurs u saak namens u deur die hof neem en sorg dat die terugbetaalplan ’n hofbevel gemaak word.


 1. Ek is werkloos, kan ek aansoek doen vir skuldberading?

Die proses van skuldberading veronderstel ’n maandelikse inkomste. Hierdie inkomste is uiteraard belangrik om ’n terugbetaalplan aan krediteure te kan voorlê. Sonder ’n inkomste, met ander woorde indien ’n persoon werkloos is, sal so ’n persoon nie vatbaar wees vir skuldberading nie, tensy hy/sy binne gemeenskap van goed getroud is en ’n ander bron van inkomste van ’n eggenoot op ’n vaste maandelikse basis kry.


 1. Skakeling en kontak met krediteure

Persone onder skuldberading geniet die beskerming van die Nasionale Kredietwet. Indien u deurentyd deur krediteure gekontak word en inderwaarheid geteister word vir terugbetaling, kan u die krediteure eenvoudig na u skuldberader verwys. Ons sal alle kontak met u krediteure hanteer terwyl u onder die skuldberadingsproses is.


 1. Kan ek onder skuldberading gaan indien ek binne gemeenskap van goed getroud is?

Ja, so ’n aansoek is ’n gesamentlike aansoek saam met u eggenoot. ’n Enkelaansoek kan nie hanteer word wanneer ’n persoon binne gemeenskap van goed getroud is nie omdat daar ingevolge die reg net een boedel bestaan.


 1. Hoe vinnig sal ek verligting kan ervaar?

Indien u onder die skuldberadingsproses gaan, sal u onmiddellik verligting van u skuldterugbetalingslas ervaar. Formele kommunikasie ingevolge die Nasionale Kredietwet word aan alle krediteure gestuur wanneer u besluit om onder skuldberading te gaan. Die voorlopige terugbetaalplan beteken reeds dat u ’n verlaagde maandelikse paaiement betaal wat onder alle krediteure verdeel word. Binne die eerste 60 dae van skuldberading sal geen krediteur daarop geregtig wees om regsaksie teen u in te stel nie. Die finale terugbetaalplan word binne hierdie tydperk onderhandel, en derhalwe sal u steeds verligting bly ervaar wanneer die finale terugbetaalplan aanvaar is en ’n hofbevel gegee is.


 1. Is die proses vertroulik?

Ja, die proses is heeltemal vertroulik. Geen persoon, insluitende u werkgewer, word verwittig dat u onder skuldberading is nie. Die hele proses word vertroulik hanteer ingevolge toepaslike wetgewing.


 1. Wat word van my debietorders?

Wanneer ’n persoon vir skuldberading aansoek doen, word alle krediteure gekontak ten einde te verseker dat bestaande debietorders gekanselleer word. Dit is dikwels raadsaam om ’n nuwe bankrekening oop te maak en selfs ’n ander bank te kry ten einde te verseker dat fondse nie buite die skuldberadingsproses verkry word weens debietorders wat nie tydig gekanselleer word nie.


 1. Sal ek steeds ’n eiendom kan huur wanneer ek onder skuldberading is?

Ja, dit is heeltemal moontlik om steeds ’n eiendom te huur terwyl ’n persoon onder skuldberading is. Dikwels word ’n huurbedrag deel gemaak van die herstrukturering van skuld en die nuwe begroting van die persoon onder skuldberading. ’n Verhuurder kan ingelig word by wyse van ’n skrywe dat ’n persoon onder skuldberading is en nie die maandelikse huurbedrag sal kan dra nie ingevolge die herstruktureerde begroting, soos ooreengekom.


 1. Wat is die koste verbonde aan ’n aansoek vir skuldberading?

Daar is vasgestelde skuldberadingsfooie en regsfooie waaraan alle skuldberaders moet voldoen. Die Nasionale Kredietreguleerder het hierdie raamwerk vasgestel en dit geld vir alle skuldberaders. DebtGrip se voordeel is dat Solidariteit ’n Geen Aanvangsfooi-voordeel vir Solidariteitlede beding het en u derhalwe in ’n veel gunstiger posisie verkeer wanneer u as ’n Solidariteitlid van DebtGrip gebruik maak.


U fooie vir die skuldberading asook regsfooie word by u struktureringsplan ingesluit, wat beteken dat daar geen ekstra fooie betaal sal word ten einde te verseker dat u aansoek hanteer word nie.


Klik hier vir ’n uiteensetting van fooie ingevolge die raamwerk van die Nasionale Kredietreguleerder.


 1. Is daar bedrae wat nie by ’n skuldherstruktureringsplan ingesluit kan word nie?

Slegs kredietooreenkomste, soos bedoel in die Nasionale Kredietwet, kan by die skuldberadingsproses ingesluit word. Rekeninge van ander persone of maatskappye word hiervan uitgesluit. Ook rekeninge vir regsaksie wat reeds ingestel is, met ander woorde, voordat u aansoek gedoen het vir skuldberading of bedrae waar daar reeds ’n hofbevel verkry is of indien ’n besoldigingbeslagbevel bestaan, word uitgesluit.


 1. Is daar ’n verskil tussen skuldberading en administrasie?

Ja, administrasie word ingevolge die Wet of Landdroshowe gereguleer en is van toepassing slegs op skuld wat minder as R50 000 is. Die proses is dikwels langer as dié van skuldberading.


 1. Word ek op die swartlys of ’n ander lys geplaas wanneer ek onder skuldberading is?

’n Persoon wat onder skuldberading is, kan nie op die swartlys by ITC geplaas word nie. ’n Persoon word wel by kredietburo’s gelys as “onder skuldberading” ten einde krediteure in te lig dat ’n persoon onder skuldberading is.


 1. ’n Krediteur het ’n besoldigingbeslagbevel teen my gekry. Kan hierdie bevel ingesluit word by my aansoek om skuldberading?

Nee, die skuldberadingsproses maak nie voorsiening vir die insluiting van skuld waar regsaksie reeds begin het nie. Dit is derhalwe belangrik om so gou as moontlik aansoek te doen vir skuldberading wanneer dit lyk asof u nie u maandelikse verpligtinge vir die terugbetaling van skuld sal kan nakom nie. Wat wel belangrik is, is dat die bedrag wat vir ’n besoldigingsbeslagbevel betaal moet word, deel gemaak kan word van ’n maandelikse gestruktureerde terugbetaalplan.


 1. Wat is ongesekureerde skuld?

Ongesekureerde skuld is enige skuld wat nie gesekureer is of waarvoor daar nie sekuriteit gestel word teen ’n eiendom nie. Dit sluit bv. kredietkaarte, persoonlike lenings of winkelkaarte in.


 1. Kan ek meer skuld aangaan terwyl ek onder skuldberading is?

Nee. Die doel van skuldberading is om ’n verbruiker wat oorverskuldig is, te beskerm binne die raamwerk van die Wet sodat hy/sy nie alles verloor nie. Die persoon moet finansieel gerehabiliteer word binne die tydperk van skuldberading en derhalwe word ’n persoon wetlik verbied om verdere skuld aan te gaan wanneer hy/sy onder skuldberading is.


Wanneer ’n persoon egter gerehabiliteer is ná die skuldberadingsproses, word ’n sertifikaat uitgereik wat meld dat die persoon gerehabiliteer is en nie meer onder skuldberading is nie. Sodanige verbruiker kan uiteraard dan weer natuurlik funksioneer en normale skuld aangaan. Dit is een van die redes hoekom “onder skuldberading” aangedui word, sodat kredietverskaffers sal weet dat ’n persoon onder skuldberading is of nie meer onder skuldberading is nie wanneer aansoek om krediet gedoen word.


 1. Sal skuldberading my werkgeleenthede beperk?

’n Persoon behoort nie benadeel te word wanneer hy/sy onder skuldberading is nie. Dikwels doen potensiële werkgewers ’n kredietsoek om te kyk of voornemende werknemers finansieel gesond is en of hulle hulle finansies kan bestuur. Dit is ook dikwels nodig dat persone kan bewys dat hulle wel hulle finansies kan bestuur indien hulle aansoek doen vir ’n betrekking waar daar finansiële bestuur by betrokke is. Normaalweg behoort die feit dat die persoon onder skuldberading is, nie ’n werkgeleentheid te belemmer nie. Inteendeel, dit is juis ’n aanduiding dat die persoon verantwoordelik is en eienaarskap vat van sy/haar finansiële posisie en wil verseker dat die persoon se kop nie verder in die sand gesteek word en skuldverpligtinge geïgnoreer word nie.


 1. Gaan kredietverskaffers voort om fooie te hef terwyl ek onder skuldberading is?

Indien ’n persoon se terugbetaalplan deur ’n krediteur aanvaar word, word banke se maandelikse fooie en rentekoerse verlaag.


 1. Kan ‘n kredietverskaffer eensydig besluit om iets te verander nadat die skuldberadingsvoorstel aanvaar is?

Nee, ’n kredietverskaffer kan nie eensydig besluit om van plan te verander nadat ’n skuldberadingsvoorstel aanvaar en daarop ooreengekom is nie. Ten tyde van u skuldberadingsproses, en terwyl u u maandelikse verpligtinge en betalings nakom, bly die skuldberadingsooreenkoms onveranderd.


 1. Hoeveel sal ek moet terugbetaal wanneer ek onder skuldberading is?

Ons skuldberaders gaan deeglik met u konsulteer oor ’n begroting ten einde te verseker dat u skuld ingevolge ’n terugbetaalplan herstruktureer word terwyl daar genoegsame fondse bestaan om steeds van te leef.


 1. Wat gebeur indien alle of sekere van my krediteure nie die skuldterugbetaalplan aanvaar nie?

Ons sal ons uiterste bes probeer om te sorg dat die voorgestelde terugbetaalplan deur die krediteure aanvaar word. Ons onderhandel deurgaans in omstandighede waar sekere of alle krediteure nie die voorgestelde terugbetaalplan aanvaar nie.


Indien dit blyk dat daar geen skikking of aanvaarding van terugbetaling ingevolge ’n voorgestelde plan bestaan nie, moet die landdroshof genader word met die betrokke feite en moet ’n landdros in ’n hofaansoek oortuig word dat die voorgestelde terugbetaalplan die beste in die omstandighede is en ’n hofbevel genoodsaak. In hierdie omstandighede sal ’n ander fooiestruktuur vir alle Solidariteitlede in werking tree.


 1. Kan ’n kredietverskaffer of krediteur regstreeks met my skakel om ’n nuwe reëling te probeer tref wanneer ek onder skuldberading is?

Nee, ’n krediteur mag nie regstreeks met u skakel terwyl u onder skuldberading is nie. Dit sal die proses ondermyn en u onnodig blootstel. Die enigste punt van kommunikasie is DebtGrip se personeel en u skuldberader.


 1. Sal ek my huis of voertuig kan behou wanneer ek onder skuldberading is?

Skuldberading is ’n proses wat juis ontwerp is om te poog om verbruikers wat oorverskuldig is, so ver as moontlik te help. Dit kan bydra of help dat ’n persoon ’n huis of ’n voertuig kan behou, maar daar moet in ag geneem word dat elke persoon se omstandighede uniek is. Wat wel belangrik is, is om die volgende te vra:

 • Het u ’n artikel 129-brief ontvang? Indien wel, hoe lank gelede? ’n Persoon het 10 dae vanaf die ontvangs van ’n artikel 129-brief om te poog om onder skuldberading te gaan.
 • Is u gedagvaar met betrekking tot u huisverband of voertuigfinansiering? Van watter voertuig praat ons? Is dit ’n luukse- of noodsaaklike voertuig? Wat belangrik is, is dat skuldberading u net kan help, en ’n toegewyde skuldberader van DebtGrip kan u bystaan om namens u met banke of finansierders te skakel .

 1. Hoe lank moet ek onder skuldberading bly?

Die horison van skuldberading is vyf jaar. Ons poog egter om u skuld so spoedig moontlik te delg of af te bestuur. Dit noodsaak skakeling met krediteure om terugbetalingstydperke te verleng en waar moontlik laer rentekoerse te beding. Unieke omstandighede vir elke persoon geld egter altyd.


 1. Kan ek op die swartlys geplaas word terwyl ek onder skuldberading is?

Nee, ’n persoon kan nie op ’n swartlys geplaas word wanneer so ’n persoon onder skuldberading is nie. Wanneer ’n persoon egter vantevore (voor die skuldberadingsproses) op ’n swartlys geplaas is, bly dit teen daardie persoon se naam staan totdat die skuldberadingsproses afgehandel is en die persoon van die swartlys verwyder kan word.


 1. Wat gebeur as ek afgelê word terwyl ek onder skuldberading is?

Dit bly natuurlik ’n groot uitdaging vir persone wat afgelê is om weer ’n werk te kry en finansiële selfstandigheid te behou. Wat belangrik is, is dat ’n persoon ’n inkomste moet hê terwyl hy/sy onder skuldberading is, ten einde die gestruktureerde maandelikse terugbetalingspaaiemente gestand te kan doen. So ’n persoon moet so spoedig moontlik weer werk probeer kry ten einde ’n inkomste te kan kry en onder skuldberading te kan bly.


 1. Moet ek ’n fisiese konsultasie bywoon voor skuldberading?

Nee, die proses kan elektronies en telefonies hanteer word en die persoon sal nie versoek word om ’n fisiese konsultasie by te woon nie.


 1. Sal my versekeringspolisse beïnvloed word deur skuldberading?

Nee, ons maak voorsiening vir die betaling van versekeringspolisse in die skuldterugbetaalplan. Wanneer dit oor bv. voertuigfinansiering gaan, word verbruikers dikwels verplig om versekering op ’n voertuig te hê.