1. Wat is ’n skuldberader?

’n Skuldberader is ’n individu wat gekwalifiseer en geregistreer is by die Nasionale Kredietreguleerder. Die Nasionale Kredietwet maak voorsiening vir die registrasie van skuldberaders en hierdie skuldberaders moet funksioneer binne die raamwerk van die Wet en binne die speelveld van die toepaslike reëls en regulasies.

’n Skuldberader moet ’n kliënt help om sy/haar skuld te herstruktureer om ’n terugbetaalplan daar te stel en met krediteure te onderhandel; so ’n terugbetaalplan, wanneer ooreengekom met die krediteure, ’n hofbevel maak; en maandelikse nasorg doen ten einde te verseker dat die kliënt deurgaans tevrede is en finansiële welstand in die omstandighede geniet.

2. Moet ek rente betaal op my uitstaande skuld terwyl ek onder skuldberading is?

Skuldberaders poog om met ’n terugbetaalplan met banke en ander krediteure te onderhandel om rentekoerse vir uitstaande skuld soveel as moontlik te verlaag. Dit sluit dikwels ’n nulpersentkoers vir ongesekureerde skuld en ’n baie laer rentekoers vir gesekureerde skuld in. Rentekoerse word beslis verlaag wanneer daar op ’n terugbetaalplan ooreengekom word. Dit dra geweldig baie by tot die delging/afbestuur van skuld binne die tydperk van skuldberading. Dit is belangrik om te weet dat krediteure rentekoerse weer kan verhoog indien betalings van maandelikse paaiemente ingevolge die terugbetaalplan oorgeslaan word.

3. Konsolidasie van skuld vs skuldberading

Dikwels word verbruikers aangeraai om hulle skuld te konsolideer. Dit is belangrik om te weet dat ’n persoon wat oorverskuldig is, nie vir ’n konsolidasielening sal kwalifiseer nie. Hierdie opsie is dus nie beskikbaar vir baie verbruikers wat hulle in ’n oorverskuldigde posisie bevind nie. Vir sulke verbruikers is skuldberading dikwels die enigste manier om uitstaande skuld sinvol te hanteer en te bestuur. Die proses van skuldberading is bedoel om verbruikers wat oorverskuldig is, ’n geleentheid te gee om op ’n gestruktureerde en verantwoordelike manier hulle skuld te bestuur sonder om bates te verloor en afstand te doen van genoegsame lewensmiddele om steeds ’n waardige lewe te kan lei.

4. Moet ek in die hof verskyn?

Nee, wanneer ’n terugbetaalplan met krediteure onderhandel is, sal een van ons toegewyde prokureurs u saak namens u deur die hof neem en sorg dat die terugbetaalplan ’n hofbevel gemaak word.

5. Ek is werkloos, kan ek aansoek doen vir skuldberading?

Die proses van skuldberading veronderstel ’n maandelikse inkomste. Hierdie inkomste is uiteraard belangrik om ’n terugbetaalplan aan krediteure te kan voorlê. Sonder ’n inkomste, met ander woorde indien ’n persoon werkloos is, sal so ’n persoon nie vatbaar wees vir skuldberading nie, tensy hy/sy binne gemeenskap van goed getroud is en ’n ander bron van inkomste van ’n eggenoot op ’n vaste maandelikse basis kry.

6. Skakeling en kontak met krediteure

Persone onder skuldberading geniet die beskerming van die Nasionale Kredietwet. Indien u deurentyd deur krediteure gekontak word en inderwaarheid geteister word vir terugbetaling, kan u die krediteure eenvoudig na u skuldberader verwys. Ons sal alle kontak met u krediteure hanteer terwyl u onder die skuldberadingsproses is.

7. Kan ek onder skuldberading gaan indien ek binne gemeenskap van goed getroud is?

Ja, so ’n aansoek is ’n gesamentlike aansoek saam met u eggenoot. ’n Enkelaansoek kan nie hanteer word wanneer ’n persoon binne gemeenskap van goed getroud is nie omdat daar ingevolge die reg net een boedel bestaan.

8. Hoe vinnig sal ek verligting kan ervaar?

Indien u onder die skuldberadingsproses gaan, sal u onmiddellik verligting van u skuldterugbetalingslas ervaar. Formele kommunikasie ingevolge die Nasionale Kredietwet word aan alle krediteure gestuur wanneer u besluit om onder skuldberading te gaan. Die voorlopige terugbetaalplan beteken reeds dat u ’n verlaagde maandelikse paaiement betaal wat onder alle krediteure verdeel word. Binne die eerste 60 dae van skuldberading sal geen krediteur daarop geregtig wees om regsaksie teen u in te stel nie. Die finale terugbetaalplan word binne hierdie tydperk onderhandel, en derhalwe sal u steeds verligting bly ervaar wanneer die finale terugbetaalplan aanvaar is en ’n hofbevel gegee is.

9. Is die proses vertroulik?

Ja, die proses is heeltemal vertroulik. Geen persoon, insluitende u werkgewer, word verwittig dat u onder skuldberading is nie. Die hele proses word vertroulik hanteer ingevolge toepaslike wetgewing.

10. Wat word van my debietorders?

Wanneer ’n persoon vir skuldberading aansoek doen, word alle krediteure gekontak ten einde te verseker dat bestaande debietorders gekanselleer word. Dit is dikwels raadsaam om ’n nuwe bankrekening oop te maak en selfs ’n ander bank te kry ten einde te verseker dat fondse nie buite die skuldberadingsproses verkry word weens debietorders wat nie tydig gekanselleer word nie.

11. Sal ek steeds ’n eiendom kan huur wanneer ek onder skuldberading is?

Ja, dit is heeltemal moontlik om steeds ’n eiendom te huur terwyl ’n persoon onder skuldberading is. Dikwels word ’n huurbedrag deel gemaak van die herstrukturering van skuld en die nuwe begroting van die persoon onder skuldberading. ’n Verhuurder kan ingelig word by wyse van ’n skrywe dat ’n persoon onder skuldberading is en nie die maandelikse huurbedrag sal kan dra nie ingevolge die herstruktureerde begroting, soos ooreengekom.

12. Wat is die koste verbonde aan ’n aansoek vir skuldberading?

Daar is vasgestelde skuldberadingsfooie en regsfooie waaraan alle skuldberaders moet voldoen. Die Nasionale Kredietreguleerder het hierdie raamwerk vasgestel en dit geld vir alle skuldberaders. DebtGrip se voordeel is dat Solidariteit ’n Geen Aanvangsfooi-voordeel vir Solidariteitlede beding het en u derhalwe in ’n veel gunstiger posisie verkeer wanneer u as ’n Solidariteitlid van DebtGrip gebruik maak.

U fooie vir die skuldberading asook regsfooie word by u struktureringsplan ingesluit, wat beteken dat daar geen ekstra fooie betaal sal word ten einde te verseker dat u aansoek hanteer word nie.

Klik hier vir ’n uiteensetting van fooie ingevolge die raamwerk van die Nasionale Kredietreguleerder.

sdfgsdf

Dikwels word verbruikers aangeraai om hulle skuld te konsolideer. Dit is belangrik om te weet dat ’n persoon wat oorverskuldig is, nie vir ’n konsolidasielening sal kwalifiseer nie. Hierdie opsie is dus nie beskikbaar vir baie verbruikers wat hulle in ’n oorverskuldigde posisie bevind nie. Vir sulke verbruikers is skuldberading dikwels die enigste manier om uitstaande skuld sinvol te hanteer en te bestuur. Die proses van skuldberading is bedoel om verbruikers wat oorverskuldig is, ’n geleentheid te gee om op ’n gestruktureerde en verantwoordelike manier hulle skuld te bestuur sonder om bates te verloor en afstand te doen van genoegsame lewensmiddele om steeds ’n waardige lewe te kan lei.

13. Is daar bedrae wat nie by ’n skuldherstruktureringsplan ingesluit kan word nie?

Slegs kredietooreenkomste, soos bedoel in die Nasionale Kredietwet, kan by die skuldberadingsproses ingesluit word. Rekeninge van ander persone of maatskappye word hiervan uitgesluit. Ook rekeninge vir regsaksie wat reeds ingestel is, met ander woorde, voordat u aansoek gedoen het vir skuldberading of bedrae waar daar reeds ’n hofbevel verkry is of indien ’n besoldigingbeslagbevel bestaan, word uitgesluit.

14. Is daar ’n verskil tussen skuldberading en administrasie?

Ja, administrasie word ingevolge die Wet of Landdroshowe gereguleer en is van toepassing slegs op skuld wat minder as R50 000 is. Die proses is dikwels langer as dié van skuldberading.

16. ’n Krediteur het ’n besoldigingbeslagbevel teen my gekry. Kan hierdie bevel ingesluit word by my aansoek om skuldberading?

Nee, die skuldberadingsproses maak nie voorsiening vir die insluiting van skuld waar regsaksie reeds begin het nie. Dit is derhalwe belangrik om so gou as moontlik aansoek te doen vir skuldberading wanneer dit lyk asof u nie u maandelikse verpligtinge vir die terugbetaling van skuld sal kan nakom nie. Wat wel belangrik is, is dat die bedrag wat vir ’n besoldigingsbeslagbevel betaal moet word, deel gemaak kan word van ’n maandelikse gestruktureerde terugbetaalplan.

17. Wat is ongesekureerde skuld?

Ongesekureerde skuld is enige skuld wat nie gesekureer is of waarvoor daar nie sekuriteit gestel word teen ’n eiendom nie. Dit sluit bv. kredietkaarte, persoonlike lenings of winkelkaarte in.

18. Kan ek meer skuld aangaan terwyl ek onder skuldberading is?

Nee. Die doel van skuldberading is om ’n verbruiker wat oorverskuldig is, te beskerm binne die raamwerk van die Wet sodat hy/sy nie alles verloor nie. Die persoon moet finansieel gerehabiliteer word binne die tydperk van skuldberading en derhalwe word ’n persoon wetlik verbied om verdere skuld aan te gaan wanneer hy/sy onder skuldberading is.

Wanneer ’n persoon egter gerehabiliteer is ná die skuldberadingsproses, word ’n sertifikaat uitgereik wat meld dat die persoon gerehabiliteer is en nie meer onder skuldberading is nie. Sodanige verbruiker kan uiteraard dan weer natuurlik funksioneer en normale skuld aangaan. Dit is een van die redes hoekom “onder skuldberading” aangedui word, sodat kredietverskaffers sal weet dat ’n persoon onder skuldberading is of nie meer onder skuldberading is nie wanneer aansoek om krediet gedoen word.

19. Sal skuldberading my werkgeleenthede beperk?

’n Persoon behoort nie benadeel te word wanneer hy/sy onder skuldberading is nie. Dikwels doen potensiële werkgewers ’n kredietsoek om te kyk of voornemende werknemers finansieel gesond is en of hulle hulle finansies kan bestuur. Dit is ook dikwels nodig dat persone kan bewys dat hulle wel hulle finansies kan bestuur indien hulle aansoek doen vir ’n betrekking waar daar finansiële bestuur by betrokke is. Normaalweg behoort die feit dat die persoon onder skuldberading is, nie ’n werkgeleentheid te belemmer nie. Inteendeel, dit is juis ’n aanduiding dat die persoon verantwoordelik is en eienaarskap vat van sy/haar finansiële posisie en wil verseker dat die persoon se kop nie verder in die sand gesteek word en skuldverpligtinge geïgnoreer word nie.

20. Gaan kredietverskaffers voort om fooie te hef terwyl ek onder skuldberading is?

Indien ’n persoon se terugbetaalplan deur ’n krediteur aanvaar word, word banke se maandelikse fooie en rentekoerse verlaag.

21. Kan ‘n kredietverskaffer eensydig besluit om iets te verander nadat die skuldberadingsvoorstel aanvaar is?

Nee, ’n kredietverskaffer kan nie eensydig besluit om van plan te verander nadat ’n skuldberadingsvoorstel aanvaar en daarop ooreengekom is nie. Ten tyde van u skuldberadingsproses, en terwyl u u maandelikse verpligtinge en betalings nakom, bly die skuldberadingsooreenkoms onveranderd.

22. Hoeveel sal ek moet terugbetaal wanneer ek onder skuldberading is?

Ons skuldberaders gaan deeglik met u konsulteer oor ’n begroting ten einde te verseker dat u skuld ingevolge ’n terugbetaalplan herstruktureer word terwyl daar genoegsame fondse bestaan om steeds van te leef.

23. Wat gebeur indien alle of sekere van my krediteure nie die skuldterugbetaalplan aanvaar nie?

Ons sal ons uiterste bes probeer om te sorg dat die voorgestelde terugbetaalplan deur die krediteure aanvaar word. Ons onderhandel deurgaans in omstandighede waar sekere of alle krediteure nie die voorgestelde terugbetaalplan aanvaar nie.

Indien dit blyk dat daar geen skikking of aanvaarding van terugbetaling ingevolge ’n voorgestelde plan bestaan nie, moet die landdroshof genader word met die betrokke feite en moet ’n landdros in ’n hofaansoek oortuig word dat die voorgestelde terugbetaalplan die beste in die omstandighede is en ’n hofbevel genoodsaak. In hierdie omstandighede sal ’n ander fooiestruktuur vir alle Solidariteitlede in werking tree.

24. Kan ’n kredietverskaffer of krediteur regstreeks met my skakel om ’n nuwe reëling te probeer tref wanneer ek onder skuldberading is?

Nee, ’n krediteur mag nie regstreeks met u skakel terwyl u onder skuldberading is nie. Dit sal die proses ondermyn en u onnodig blootstel. Die enigste punt van kommunikasie is DebtGrip se personeel en u skuldberader.

25. Sal ek my huis of voertuig kan behou wanneer ek onder skuldberading is?

Skuldberading is ’n proses wat juis ontwerp is om te poog om verbruikers wat oorverskuldig is, so ver as moontlik te help. Dit kan bydra of help dat ’n persoon ’n huis of ’n voertuig kan behou, maar daar moet in ag geneem word dat elke persoon se omstandighede uniek is. Wat wel belangrik is, is om die volgende te vra:

  • Het u ’n artikel 129-brief ontvang? Indien wel, hoe lank gelede? ’n Persoon het 10 dae vanaf die ontvangs van ’n artikel 129-brief om te poog om onder skuldberading te gaan.
  • Is u gedagvaar met betrekking tot u huisverband of voertuigfinansiering? Van watter voertuig praat ons? Is dit ’n luukse- of noodsaaklike voertuig? Wat belangrik is, is dat skuldberading u net kan help, en ’n toegewyde skuldberader van DebtGrip kan u bystaan om namens u met banke of finansierders te skakel .
26. Hoe lank moet ek onder skuldberading bly?

Die horison van skuldberading is vyf jaar. Ons poog egter om u skuld so spoedig moontlik te delg of af te bestuur. Dit noodsaak skakeling met krediteure om terugbetalingstydperke te verleng en waar moontlik laer rentekoerse te beding. Unieke omstandighede vir elke persoon geld egter altyd.

27. Kan ek op die swartlys geplaas word terwyl ek onder skuldberading is?

Nee, ’n persoon kan nie op ’n swartlys geplaas word wanneer so ’n persoon onder skuldberading is nie. Wanneer ’n persoon egter vantevore (voor die skuldberadingsproses) op ’n swartlys geplaas is, bly dit teen daardie persoon se naam staan totdat die skuldberadingsproses afgehandel is en die persoon van die swartlys verwyder kan word.

28. Wat gebeur as ek afgelê word terwyl ek onder skuldberading is?

Dit bly natuurlik ’n groot uitdaging vir persone wat afgelê is om weer ’n werk te kry en finansiële selfstandigheid te behou. Wat belangrik is, is dat ’n persoon ’n inkomste moet hê terwyl hy/sy onder skuldberading is, ten einde die gestruktureerde maandelikse terugbetalingspaaiemente gestand te kan doen. So ’n persoon moet so spoedig moontlik weer werk probeer kry ten einde ’n inkomste te kan kry en onder skuldberading te kan bly.

29. Moet ek ’n fisiese konsultasie bywoon voor skuldberading?

Nee, die proses kan elektronies en telefonies hanteer word en die persoon sal nie versoek word om ’n fisiese konsultasie by te woon nie.

30. Sal my versekeringspolisse beïnvloed word deur skuldberading?

Nee, ons maak voorsiening vir die betaling van versekeringspolisse in die skuldterugbetaalplan. Wanneer dit oor bv. voertuigfinansiering gaan, word verbruikers dikwels verplig om versekering op ’n voertuig te hê.